ตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่มีระบบตรวจจับแก๊ส

Combustible Gas Detection

ในสภาพแวดล้อมการทำงาน เมื่อมีของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้และไวไฟ เพื่อความปลอดภัยของคนงาน ควรมีระบบตรวจจับก๊าซที่เหมาะสมสามารถ เรายินดีที่จะช่วยแนะนำระบบ Gas & Frame Detector ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Plants Equipment Modifications การซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในโรงงาน

ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือในอุตสาหกรรมใดก็ตาม การซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ Plants shutdowns and Maintenance schedule จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับคนงาน อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตแตกต่างไปจากสภาวะปรกติ อุปกรณ์ Honeywell Gas Detection จะมีความจำเป็น ในการที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Food and Beverage Process อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีการใช้และก่อเกิดแก๊ซที่เป็นอันตราย top-of-the-line Gas Detection ของ Honeywell จะช่วยตรวจสอบและลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อคนงานได้

Painting Process กระบวนการพ่นสีในโรงงาน

ในกระบวนการพ่นสีจะมีการฟุ้งกระจายของระอองสีหรือเคมีที่เป็นอันตราย การสูดดมระอองสีเหล่านี้จะส้งผลต่อสุขภาพของคนงาน การติดตั้งระบบ Gas Detector จะทำหน้าที่วัดการฟุ้งกระจายของแก๊ซในระดับปริมาณที่เป็นอันตรายต่อคนงานได้

Detect Gas and Vapor leaks over widely ตรวจจับการแพร่กระจายของแก๊ซหรือสารเคมีออกสู่ภายนอกโรงงาน

ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซและน้ำมัน พวกสาร Hydrocarbon ที่ติดไฟ ระบบ Gas Detector จะช่วยเฝ้าตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สทั่งในระยะใกล้และไกล เพื่อเพิ่มความปลอดภัย.

Water Treatment Plant ระบบบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการของโรงบำบัดน้ำเสียโดยส่วนใหญ่จะมีการก่อให้เกิดแก๊ซขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นแก๊ซที่เป็นพิษ(Toxic Gas) หรือเป็นแก็ซที่ติดไฟได้(Combustible Gas) เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย แนะนำให้ใช้ระบบ Gas Detector ของ Honeywell Analytics

Toxic Detection ระบบตรวจจับแก็ซพิษ

สารเคมีที่เป็นพิษ จะทำให้เกิดอันตรายทั้งทางชีวภาพ(Biological)และกายภาพ(Physical) อาจทำให้คนงานดีรับบาดเจ็บ หรืออาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นการติดตั้ง Gas and Flame Detector ของ Honeywell Analytics จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัย เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย การได้รับบาดเจ็บและ ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

Power Generation Industry and Renewable Energy โรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าแปรูปจากของเสีย

ทุกวันนี้การผลิตไฟฟ้าจากของเสีย Waste to Energy or Renewable Energy กำลังเป็นที่นิยม เช่น โรงไฟฟ้า Biomass, โรงไฟฟ้า Biogas ซึ่งในกระบวนกานผลิตจะมีขั้นตอนที่ก่อให้เกิดแก๊ซติดไฟ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย ระบบ Gas Detection จะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

Laboratories, Medical and Science Center ห้องแล็บ, ห้องวิจัยวิทยาศาสตร์, ห้องทดสอบเวชภัณฑ์หรือใน โรงพยาบาล

ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Life Science, ห้องแล็บ, ห้องวิจัยและพัฒนา R&D Center หรือโรงพยาบาล จะมีการใช้วัสดุที่มีพิษ Toxic และเป็นอันตราย. มีการกักเก็บวัสดุที่พิษไว้เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นจะต้องมีระบบตรวจวัด และแจ้งเตือนระดับแก๊ซพิษในระดับที่เป็นอันตราย เมื่อมีการรั่วไหลเกิดขึ้น

Marine การขนส่งทางเรือ

การขนส่งสินค้าในเรือขนาดใหญ่ เนื่องจากภายในท้องเรือมีขนาดใหญ่มาก บรรจุสินค้าที่หลากหลายเป็นจำนวนมาก และไม่มีอากาศถ่ายเท จึงจำเป็นจะต้องติดตั้งระบบตรวจจับแก๊ซพิษ(Toxic Gas Detection System) เพื่อความปลอดภัยของลูกเรือ

Public place and Underground MRT System ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและสถานที่สาธารณะ

ในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและสถานที่สาธารณะที่เป็นระบบปิด อาจมีความเสี่ยงหากมีการรั่วไหลของแก๊ซที่เป็นอันตราย(Toxic Gas) หรือแก๊สที่ติดไฟ ดังนั้นระบบตรวจจับแก๊ซและการเกิดไฟ(Gas and Flame Detection System) จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้คนที่มาใช้บริการ

Pulp and Paper Industry อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ

ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ จะมีกระบวนการทางเคมีในการย่อยสลายเนื่อไม้และ การใช้สารเคมีในการฟอกสี ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อคนงานในการได้รับแก็สพิษได้

Semiconductor Industry อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์

ในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้แก๊สพิษ(Toxic Gas) และแก๊สที่ติดไฟ(Flammable Gas) เช่น Phosphine, Arsenic, Boron Trichloride and Gallium ซึ่งเป็นอันตรายและอาจสร้างความเสียหายได้