KOSO Valves

บริษัทฯ TSI Corporation Co.,Ltd. เป็นตัวแทนจำหน่ายวาล์วของ KOSO Valves. NIHON KOSO เป็นผุ้ผลิต Control Valves จากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน

วาล์วของ KOSO เป็นวาล์วที่ถูกออกแบบและผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ให้ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานน้ำตาล,โงงานผลิตเอทานอล, โรงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตในระบบอัตโนมัติ Process Automation Control ในระดับของ Field Instrument Control Valve ด้วยความหลากหลายของสินค้า KOSO วาล์วที่มีให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม เช่น อุณหภูมิ, ขนาด, ของเหลว น้ำ น้ำมัน เคมี, ไอน้ำ Hot Steam, ความดันสูง High Pressure, High Temperature เป็นต้น. บริษัทฯ มีบริการให้คำแนะนำในการเลือกรุ่นหรือขนาดของวาล์วอย่างเหมาะสมให้กับลูกค้า.

เปิดรับอบรมสัมมนาฟรี! เรื่อง คอนโทรลวาล์วสำหรับกระบวนการผลิตที่มีความดั้นสูง

Severe Service Control Valves คือคอนโทรลวาล์วที่ใช้ควบคุมอัตราการไหลของของไหลในกระบวนการผลิตที่มีความดันที่สูงมากๆหรือ ความดันวิกฤติ เช่น ไอน้ำสำหรับปั่นกังหันไอน้ำ Steam Turbine ของโรงไฟฟ้า. ในการควบคุมอัตราการไหลของของไหลในสภาวะเช่นนี้ ตัวคอนโทรลวาล์วมักจะเกิดปัญหาการกัดกร่อน,การสึกหรอ(Cavitation,Erosion) ขึ้นภายในตัวของคอนโทรลวาล์ว อันเนื่องมาจากความดัน พลังงานจลน์ และ ความเร็วของของไหล ที่วิ่งผ่านตัวของคอนโทรลวาล์ว. การสึกหรอนี้จะทำให้การควบคุมอัตราการไหล ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ สูญเสียประสิทธิภาพในการควบคุม จนอาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องหรือ Plant Shutdown เพื่อทำการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนตัวคอนโทรลวาล์ว.

Nihon Koso Co., Ltd. เป็นบริษัทผู้ผลิตคอนโทรลวาล์วระดับโลก มากว่า 50 ปี ที่มีเทคโนโลยีในการผลิตคอนโทรลวาล์วสำหรับกระบวนการผลิตที่มีความดันสูง Severe Service Control Valves & Actuators สำหรับโรงไฟฟ้าและกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตที่เป็น Critical Industrial Processes.

บริษัท TSI และผู้เชี่ยวชาญจาก KOSO พร้อมจะให้คำแนะนำ บริการจัดอบรมสัมมนา ให้กับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การกัดกร่อน,การสึกหรอ(Cavitation,Erosion) ที่เกิดขึ้นภายในตัวของคอนโทรลวาล์ว และยังให้ความรู้และหลักการ ในการในการเลือกสเปค ของคอนโทรลวาล์ว สำหรับ Severe Service Applications และ severe service control technologies.

หัวข้อการสัมมนา จะประกอบไปด้วย :

  • Definition of a control valve (ISA™) ความหมายและข้อกำหนดของ ISA™
  • Fluid Dynamics หลักการของของไหลเบื้องต้น
  • Basic Control Valve Designs แบบและการออกแบบ ของ คอนโทรลวาล์ว
  • Intermediate Control Valve Designs การออกแบบคอนโทรลวาล์ว สำหรับความดันปานกลาง
  • Severe Service Control Valve Designs การออกแบบคอนโทรลวาล์ว สำหรับความดันสูง
  • Severe Service Applications ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน คอนโทรลวาล์ว สำหรับควบคุมความดันสูง
  • Specifications for Severe Service Control Valves การเลือกและระบุ สเปค ของคอนโทรลวาล์ว สำหรับความดันสูง

การอบรมสัมมนาจะใช้ซอฟแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดในการคำนวณขนาดของวาล์วและใช้สื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ทำให้เข้าใจได้ง่ายพร้อมทั้งเปิดให้มีการตอบข้อซักถาม ในทุกเรื่องเกี่ยวกับ Severe Service Control Valves

วัตถุประสงค์หลักของการจัดอบรมสัมมนาก็เพื่อจะให้ความรู้ในการเลือกใช้ Severe Service Control Valves ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ISA publication: “Control Valves: Practical Guides for Measurement and Control”.

การสัมมนาจะพูดถึงข้อกำหนดและมาตรฐานของ ISA ที่ยอมรับได้ สำหรับคอนโทรลวาล์วที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่มีความดันสูง เพื่อให้คอนโทรลวาล์วมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การจัดสัมมนา จะบริการโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของ Koso Valve โดยบริษัท TSI Corporation Co., Ltd. บริษัท TSI เป็นบริษัท System Integrator creates value through design & installation of total system solutions for the Process Automation, Industrial Automation and Water Treatment industries.