Desuperheating

ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ Boiler เพื่อผลิตไอน้ำ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ Steam Turbine Power plant, โรงกลั่น Refineries, โรงงานปิโตรเคมี Petrochemical, โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ Pulp & Paper และในอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ไอน้ำ. ในบางครั้งไอน้ำที่ถูกส่งเข้ามาตามท่อ อาจมีอุณภูมิที่สูงเกินไป(superheated steam) กระบวนการที่จะช่วยปรับอุณภูมิของไอน้ำให้มีอุณหภูมิลดลง กระบวนการนี้เรียกว่าการ desuperheating. ทำโดยการฉีดสเปรย์น้ำเข้าไปผสมกับไอน้ำในท่อ ทำให้สามารถปรับอุณหภูมิของไอน้ำให้ลดลงจนอยู่ในค่าตามที่ต้องการ ก่อนถูกส่งไปใช้งานทาง downstream process.

Desuperheating จะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน

  • การฉีดสเปรย์น้ำในปริมาณที่ถูกต้องเข้าไปผสมกับไอน้ำ Injection of the correct amount of spraywater
  • Spray atomization (primary and secondary)
  • Spray penetration and pre-evaporation mixing
  • Evaporation and mixing

การฉีดสเปรย์น้ำในปริมาณที่ถูกต้อง คือสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในระบบ Desuperheating ดังนั้นการควบคุมอัตราการไหลของน้ำ spraywater จะต้องมี คอนโทรลวาล์วที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม. คอนโทรลวาล์วแบบ Multi-stage high pressure drop จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Desuperheating และทำให้ระบบมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Desuperheating